Fremgangsmaade til selektiv fremstilling af 3-chlor eller 3,5-dichlorphenoler ved katalyseret hydrogenering af polychlorphenoler

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle