Apparat til Fastholdelse og Tilrettelægning af Slagtedyr, særlig Svin, i Bedøvelsesøjemed.

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle